image/svg+xml
image/svg+xml

Genel Bilgiler

1. Bologna Süreci isteğe bağlı bir yeniden yapılandırma ya da iyileştirme süreci değil hukuki bir zorunluluk sürecidir. Sürecin hukuki altyapısı peyderpey çıkarılmaktadır. Bu zorunluluk çok iyi anlaşılmalı ve özümsenmelidir. Süreç, tercihe bağlı olmaktan çıkarılmıştır.

2. Komisyonda bulunan tüm üyelerimizin, YÖK’ün sürekli güncellenen http://bologna.yok.gov.tr sayfasını yakından takip etmeleri ve bilgilerini sürekli güncellemeleri gerekmektedir.

3. Bologna Süreci temelde, üniversiteleri dünyada rekabet edecek düzeye getirmeyi amaçlamaktadır. Üniversitelerin, araştırmaya/projeye dayalı bilgi üretmeleri ve üretilen bilgi ile uygulamalar yapmaları önem arz etmektedir. Bunu başarabilen üniversiteler, kolay istihdam edilebilir ve kendi işini kurabilir bireyler yetiştirecektir.

4. Bu çerçevede, bir bütün olarak Avrupa yükseköğretimi üçe ayrılmıştır. Bizim 2 yıllık meslek yüksek okullarımız da “Kısa Düzey” olarak nitelendirilmiştir.

          4.1. Önlisans (Kısa Düzey)

          4.2. Lisans (Birinci Düzey)

          4.3. Yüksek lisans (İkinci Düzey)

          4.4. Doktora(Üçüncü Düzey)

5. Reform, Avrupa’nın tamamını kapsadığı için Avrupa ülkelerinin eğitim sistemleri birbiriyle mukayeseye imkân verecek şekilde yeniden yapılandırılmaktadır. Bu yeniden yapılandırmayı şekilsel olarak kabaca şöyle ifade edebiliriz.

6. Bologna sürecinde, önce Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi AYÇ “European Qualifications Framework” (lisans, yüksek lisans ve doktora) hazırlanmıştır. Bu çerçeve ile aslında her bir düzeydeki mezunun sahip olacağı nitelik (bilgi, beceri, yetkinlik) belirlenmiştir. Sonra her bir ülke AYÇ’yi esas alarak kendi Ulusal Yeterlilik Çerçevesi’ni hazırlamıştır. Her iki çalışmada YÖK tarafından yapılmıştır.

7. Alan yeterlilikleri de tanımlanmıştır. Bunlar mühendislik alanı, ekonomi alanı, mimarlık alanı, sağlık alanı gibi alanlardır. Alan yerine sektör kelimesi de kullanılmaktadır. Bu çalışma da YÖK tarafından yapılmıştır.

8. Yüksek Öğretim Kurumları (Üniversitemiz) tarafından program yeterlilikleri çalışmasının yapılması gerekmektedir. Her bir sektöre/alana mezun veren program/bölüm/anabilim dalı, program yeterliliklerini hazırlayacaktır.

BU ÇALIŞMA BÖLÜM BAŞKANLARI TARAFINDAN YAPILACAKTIR. 

Çalışmanın ana hatları aşağıda “Program Yeterlilikleri Hazırlama” bölümünde verilmiştir. Bologna Eşgüdüm Komisyonu web sayfasında “Program Yeterlilikleri, Program ve Ders Bilgi Paketi Hazırlama Kılavuzu” rehber olarak verilmiş, ayrıca örnek çalışmalar eklenmiştir.

9. Her bir bölümün/programın ders kataloğunu, program yeterlilikleri ile uyumlu olarak oluşturması gerekmektedir. İlgisiz dersler veya benzer içerikli dersler kaldırılmalı ve bölüm kurullarında alınan kararlar doğrultusunda sürekli güncellemeler yapılmalıdır.

BU ÇALIŞMA BÖLÜM BAŞKANLARI TARAFINDAN YAPILACAKTIR.

10. Her bir dersin öğrenim çıktısı (learning output) hazırlanacak ve program çıktılarının hangisine/hangilerine ne düzeyde katkıda bulunduğu bir matrisle gösterilecektir.

BU ÇALIŞMA DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YAPILACAKTIR.

11. Her bir dersin AKTS kredisi, öğrenci iş yüküyle uyumlu olarak (anketlere dayalı) hesaplanır ve öğrenim çıktıları ile ilişkisi göz önünde bulundurulur. AKTS kredilerinin tespiti, son derece önemli bir aşamayı oluşturmaktadır.

BU ÇALIŞMA DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YAPILACAKTIR.

12. Diploma Eki Etiketi (DE) hazırlıkları tamamlanacaktır. Diploma eki, transkript değildir. Mezunun bitirdiği programın üniversitesi içinde ve ülkedeki diğer üniversiteler arasındaki göreli konumunu, sıralamasını, programın nasıl öğrenci aldığını, itibarını, eğitim süresini, derslerin isim ve AKTS kredileri ile mezunun sahip olduğu varsayılan bilgi, beceri ve yetkinlikleri gösteren ayrıntılı bir belgedir. Bu ek ile diploma sahibini görmeden mezunun geldiği ülkeyi ve bitirdiği programı detaylı şekilde tespit etmek mümkün olmalıdır. BU ÇALIŞMA BÖLÜM BAŞKANLARI TARAFINDAN YAPILACAKTIR.

Diploma Eki Etiketi ve AKTS Etiketi için önce ulusal düzeyde başvuru yapılarak vize alınacak, ikinci aşamada Avrupa denetiminden geçilecektir. Yeni kurumsallaşmakta olan Üniversitemizin bir an önce AKTS ve DE etiketlerini alması son derece önemlidir. BU ÇALIŞMA (BEK KOMİSYONU MARİFETİYLE) REKTÖRLÜK TARAFINDAN YAPILACAKTIR.